ภาพกิจกรรม

การประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการส่งเล่มจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2559 กระทรวงพลังงาน , ข้อมูลสรุปปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 , ข้อมูลสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 , การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (EE) และโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (EI) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน และแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6(8)/2560

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6(8)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งที่ 5(7)/2560 , รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย , รายงานผลการสอบทานรายงานการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใตรมาส 2 ฯลฯ ณ ห้องประชุม Conference Room 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 14(17)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(17)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….(ข้อ 12 – ข้อ 44), (ร่าง) สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559, (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(10)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(10)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงิน งบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ ศูนย์ฯลำปาง, ศูนย์ฯนครนายก, ศูนย์ฯหัวหิน และ ศูนย์ฯตรัง ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 เมษายน 2560

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด.ครั้งที่ 3/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2560 และการเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ,พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ,หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ,การขอปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แบบมีเงื่อนไข 1 หลักสูตรและไม่มีเงื่อนไข 2 หลักสูตร ,อนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558-2559 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่1และภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2559 และการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 รายและรองศาสตราจารย์ 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน)

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(6)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(6)/2560 มีวาระสำคัญดังนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี สืบเนื่องหัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามกรอบการทำงานการจัดการความรู้ (หลักคิดในการเลือกทำKM/เหตุผล/ผลที่คาดว่าจะได้รับ) ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการ “การพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” รายงานผล “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงาน 45 th international exhibition of inventions Geneva Switzerland” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การดำเนินงานจของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 เมษายน 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก บรรยาย เรื่อง แนวทางการเรียนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (7)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (7)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ประกาศณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือ่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2560 , ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2560 , ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 , (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2560 และการเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาการสอบ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว […]

1 131 132 133 134 135 140