Month: July 2020

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากำหนดจำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีและแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปฐมนิเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบและเสนอแนะแนวทางการจัดงานปฐมนิเทศปี 2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 7/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 7/2563  เพื่อติดตามการทำงานของสถาบันขงจื่อฯ ประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ได้แก่ รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และฝ่ายจีน และกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (อาคารเดิม) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(8)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(8)/2563 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(7)/2563 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการขจัดสิ่งที่ไม่เกิดมูลค่า(Lean) โครงการอาการอเนกประสงค์ฯ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนมิถุนายน 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2563

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่  7/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(17)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(17)/2563 โดยมีวาระเรื่องแต่งตั้งรองประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตำแหน่ง ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 และเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ระบบไต่สวนเชิงเปรียบเทียบ : ที่มา แนวคิดและผลสัมฤทธิ์การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความเป็นสวนดุสิตและได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ในการเสวนา หัวข้อ “ระบบไต่สวนเชิงเปรียบเทียบ : ที่มา แนวคิดและผลสัมฤทธิ์การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(13)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(7)/2563, รายงานการเปิดให้บริการของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ หลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 และการจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2563  โดยมีวาระเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและการตัดจ่ายเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลูกจ้างสวนดุสิตโพล เรื่องผลการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26