คณะที่ปรึกษาอธิการบดี

[su_table]

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ที่ปรึกษาด้านงานกฏหมาย ระเบียบต่างๆ
นางอารยา สุขวงศ์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการสาธิตอนุบาล
นางสาวชาลินี ถนัดงาน ที่ปรึกษาด้านงานกฏหมาย ระเบียบต่างๆ
ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายงานประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ลินิฐฎา ที่ปรึกษาโครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหม ทองชัย ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล
ศ.แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ ที่ปรึกษาด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นางนฤมล กันติพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาในส่วนงานดำเนินการเกี่ยวกับภาษีอากรด้านธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
รองศาสตราจารย์อุดม พรประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ 60 ปีการเรือน – สวนดุสิต

[/su_table]

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26