Month: December 2020

บันทึกเทปรายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกเทปรายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมบันทึกเทปรายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563 โดยร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจโพลที่สุดแห่งปี 2563 ดำเนินรายการโดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล โดยการบันทึกเทปรายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมผลิตรายการ ได้แก่ สวนดุสิตโพล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองอาคารและสถานที่ และกองประชาสัมพันธ์ โดยบันทึกเทป ณ ลานหน้าหอประชุมรักตะกนิษฐ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 รายการ poll Talk Ep.14 […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ 3 ปีการศึกษาขึ้นไปจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ 3 ปีการศึกษาขึ้นไปที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส่งมอบและรายงานต่อรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2564

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564  โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี , รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  , ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ , ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ,  คุณรวีวรรรณ อภิรัตน์ , คุณธนภูมิ มาประเสริฐ , นางสาวจิตรลดา ผลนิล และ นางสาวธัญญลักษ์ เวชชศาสตร์   โดยมีวาระการประชุมสำคัญ แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า  รายงานสถานะการเงินของศูนย์ฯ  ความก้าวหน้าการพัฒนารายวิชาพื้นฐานทั่วไปกับฝ่ายวิชาการประจำปี 2564   แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การปรับปรุง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งของศูนย์ฯ ฯลฯ    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  […]

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2(4)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2(4)/2564 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเกียรติจาก นางเอื้อมนภา กูบกระบี่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน นายจรินพงษ์ แดงจิ๋ว วิศวกรชำนาญพิเศษ บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานอบรมครั้งนี้ จัดโดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง ((ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และกระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แบบรายงานผลการเลือกตั้งและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(5)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(5)/2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2563 รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่1(7)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครั้งที่1(7)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เรื่องตำแหน่งของพนักงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พ.ศ. …. เรื่องข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 91

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 91 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ครูยุคใหม่ ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 91 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2563 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเนื่องจากครบวาระ เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสถาบันขงจื่อฯ เผยแพร่ออนไลน์ผ่านสื่อของมูลนิธิฯ ประจำกรุงปักกิ่งและผ่านระบบประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26