Month: January 2019

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(33)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(33)/2562 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 ราย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ราย เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ จำนวน 1 ราย ฯลฯ วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(9)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(9)/2562 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณา(ร่าง)ประกาศรับสมัครบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สรุปข้อมูลการให้เช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย มสด. ครั้งที่ 7(64)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(64)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่งและการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ….  (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1(25)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1(25)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. …. วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 6(24)/2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(24)/2562 มีวาระสำคัญ เรื่อง ความเสี่ยงทางธุรกรรมทางการเงินและสลากสินค้าบริการ การเผยแพร่แผนภาพ Infographic การเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้านการจราจรและการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มกราคม 2562

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 1(13)/2562

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(13)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 รายงานการชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานการนำเงินไปลงทุน แผ่นพับรายงานประจพปี 2561 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คทนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มกราคม 2562  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 4(41)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 4(41)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ จากการประชุม ครั้งที่ 3(40)/2562 เรื่องสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 มกราคม 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวาระเรื่องการทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2