Month: February 2018

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 11(41)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(41)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)แนวปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รองศาสตราจารย์ พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินงาน  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่2(8)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่2(8)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เรื่องการตรวจนับวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลือ ของบริษัทฯ เรื่องการจัด workshop กระบวนการทำงานของพนักงานบริษัท ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่2(22)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 2(22)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเชิญตัวแทนผู้บริหารมาให้ข้อมูล กำหนดการเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เข้าศึกษาดูงานตามแผนการบูรณาการสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ สพภ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธาน กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) กล่าวต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิด นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน BEDO ภายใต้แนวคิด “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” ในโอกาสที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จัดงาน BEDO สัญจร 2018 และศึกษาดูงานตามแผนการบูรณาการสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ สพภ. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(31)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(31)/2561 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2561 โดยมีวาระเรื่องผลการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน เรื่อง(ร่าง) แผนภาพ Infographic และเรื่องความเชื่อมโยงความเสี่ยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 8(65)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(65)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พ.ศ. …. หลักการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่2(15)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่2(15)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการนโนบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย(ก.น.บ.)ปีพุทธศักราช 2560ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น3 โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานนะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และร่วมหารือเกี่ยวกับแผนบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2562-2564) ณ ห้องประชุมบ้านโพธิ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26