Month: January 2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 4(13)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2561 มีวาระคำคัญ เรื่อง ผลการพิจารณา คัดเลือก ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการโครงการในกำกับ สำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การสรรหาผู้จัดการโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ และผู้จัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2561,การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (SDU QA) ของสำนักกิจการพิเศษ และรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 31 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พศิน) 

มสด.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(10)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(10)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนา “พื้นที่ใช้ประโยชน์” บริเวณสระมรกตด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การจัดทำรายละเอียด TOR ไว้เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การติดตามความคืบหน้าการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ฯลฯ  ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 31 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อฯ

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อฯ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ร่วมด้วย รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมคณะบุคลากรสถาบันขงจื่อฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและตัวแทนจากสถานศึกษาในความร่วมมือ จำนวน 46 โรงเรียน จากเขตภาคกลางและตะวันตก รวมถึงภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ร่วมการประชุมดังกล่าว 

การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิค จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้า และได้รับเกียรติจากนายวีรพัชน์  เปล่งศรีสกุล ที่ปรึกษาอิสระ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน  มาบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน และเรื่องกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้อง301 ชั้น3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 29 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร รุ่นที่2

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่นที่2 วันที่ 26-27 มกราคม 2561และได้รับเกียรติจาก ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน อ.ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน และกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้อง201 ชั้น2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 26 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(19)/2561

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(19)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2560 , รายงานการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต , (ร่าง) หนังสือรับสภาพหนี้ รายงานผลการนำเงินไปลงทัน ฯลฯณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มกราคม 2561 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561มีวาระเรื่องกรอบเวลาการดำเนินงานตามแผนงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง(ร่าง)แผนงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเรื่อง(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เข้าศึกษาดูงานพื้นที่ต้นน้ำและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเปิดงาน BEDO สัญจร 2018 ภาคเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธาน กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เข้าศึกษาดูงานพื้นที่ต้นน้ำและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นประธานเปิดงาน BEDO สัญจร 2018 ภาคเหนือ ภายใต้เนื้อหาหลัก “Sustainable BioEconomy For All-เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน โรงงานผลิตน้ำแร่ ออร่า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่รับรางวัล Thailand PES Award 2017 ณ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่1(14)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่1(14)/2561 โดนมีวาระเรื่องรายงานดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 6(12)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการจัดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน การวืเคราะห์ความสอดคล้องความเสี่ยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มกราคม 2561  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26