Month: September 2022

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(27)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(27)/2565 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินประมาณการคงเหลือของงบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จากสำนักงานเขตดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย    สวนดุสิตในการรับมอบป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 13 ป้ายจาก นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ ดีเลิศ (5 ดาว) มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ครัวผลิตและจำหน่ายอาหารสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่, ร้านกาแฟสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่, Café by Home และโรงแรมสวนดุสิต เพลส หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ ดีมาก (4 ดาว) มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต), ครัวสวนดุสิต 1 โครงการอาหารกลางวัน 1,ครัวสวนดุสิต 2 โครงการอาหารกลางวัน 1, ซุ้มลานสวนดุสิตโพล โครงการอาหารกลางวัน […]

ม.สวนดุสิต และ รร.สาธิตละอออุทิศ รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เสริมสาธนสวัสดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้ารับรางวัลจาก นางสาวณัฐพร พิชยภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 เเละคณะ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ และอาจารย์สุวิทย์ นำภาว์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในพิธีรับรางวัล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 6/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 6/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินงานจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องกรอบอัตรากำลัง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายบริการ ของหน่วยงานอิสระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 16 กันยายน 2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 เรื่อง (ร่าง) กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Online วันที่ 15 กันยายน 2565

การประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565  โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา  ติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย  ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้อง Hybrid Learning 32201 อาคาร 32 ชั้น 2 และประชุม Online ผ่านระบบ ZOOM

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความรู้สึก และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 โดย ปี 2565 มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการดังนี้ 1.ผศ.ดร.จรูญ  เฉลิมทอง คณะครุศาสตร์ 2.ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.ผศ.นีรู  ชูสัตย์สกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.อาจารย์อารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5.อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 6.ผศ.ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม โรงเรียนการเรือน 7.คุณราตรี  ช่างทำร่อง บัณฑิตวิทยาลัย 8.คุณภูษณิศา ศักดาศรี ศูนย์การศึกษาลำปาง

โรงเรียนการท่องและการบริการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรอาชีพ และผลิตภัณฑ์ให้กับสตรีและครอบครัว ระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรอาชีพ และผลิตภัณฑ์ให้กับสตรีและครอบครัว ระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่องการออกแบบโครงสร้างและสถานที่จัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการจัดเลี้ยงและโต๊ะอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 กันยายน 2565

กองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 7(34)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 7(34)/2565 โดยมีวาระเรื่องแนวทางในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งสูงขึ้น เรื่องสรุปรายละเอียดตำแหน่งและชื่อผลงานของผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย


Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26