Month: September 2017

มสด.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงานอื่น สำนักมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงานอื่น สำนักมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน 2560

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่1/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่1/2560 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่11(16)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 11(16)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

มสด.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 3/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 3/2560 มีวาระสำคัญดังนี้  การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนการเรือน  การพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 20 กันยายน 2560  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

การประชุมรองอธิการบดี มสด. ครั้งที่ พิเศษ/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ พิเศษ/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง นโยบายการบรรจุลูกจ้างของมหาวิทยาลัยด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าฐาน ก.พ. และการคิดค่าประสบการร์  (ร่าง) บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน พ.ศ. …. (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ การจัดทำข้อตกลงเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 20 กันยายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 36(44)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 36(44)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และ บิดา มารดา คู่สมรส หรือผู้สืบสานสันดานของพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. … ฯลฯ วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มสด. เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017 ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ซึ่งสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด จัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ สร้างประสบการณ์ พร้อมค้นหาสุดยอดเชฟไทยระดับโลก ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม (4 คน) ประเภททีม (3 คน) และประเภทเดี่ยว โดยได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันประเภทเดี่ยว และได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่ 90.00 คะแนน จากการแข่งขันประเภททีม (3 คน) รวม 4 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง ระหว่างวันที่ 6-9 […]

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(11)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(11)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 39 ราย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. …. (ร่าง) บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ฯลฯ  ณ ห้องกาหลา  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 2(8)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  ปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภัยมืดในองค์กร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 11(17)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(17)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ กรณีทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 การบริหารจัดการศึกษา กรณีรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ศูนย์ฯหัวหิน  การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ ทั้งหมด 2 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

1 2 3