webadmin

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์ลายผิว Dermatoglyphics”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์ลายผิว Dermatoglyphics” ให้คณาจารย์และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี คุณพัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) และคุณมนัญญา ศิริคณากุล ทีมงาน P-PAC บรรยายพิเศษเรื่อง ผู้นำทางการศึกษาด้วยศาสตร์ลายผิว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่าน ZOOM ศูนย์การศึกษา ลำปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.ชาติ ทีฆะ อาารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 16 มีนาคม 2566

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟกับท่านอธิการบดี เรื่อง OWL To University

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟกับท่านอธิการบดี เรื่อง OWL To University โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย และ online ผ่านระบบ Zoom วันที่ 15 มีนาคม 256 6

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1(36)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1(36)/2566 โดยมีวาระเรื่องการนำเสนอประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก อาจารย์ บุคลากร พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และนักศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมทำกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3(12)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3(12)/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(21)/2566

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(21)/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหน่วยงานอิสระจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(37)/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มีนาคม 2566

กิจกรรมจิบกาแฟ หัวข้อ มหัศจรรย์ตัวเลข สร้างพลังบวก ดึงดูดความสำเร็จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม หัวข้อ มหัศจรรย์ตัวเลข สร้างพลังบวก ดึงดูดความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ยอด บารมี  นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและพลังชีวิตคิดบวก มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 201 และร้าน 189 cafe อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 10 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(33)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(33)/2566 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี2566 เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองอาคารและสถานที่ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ Online ผ่าน MS Teams วันที่ 8 มีนาคม 2566  

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2(37)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2(37)/2566 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านผลิตบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ Online ผ่าน MS Teams วันที่ 8 มีนาคม 2566

1 2 3 140