Month: October 2018

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และรายชื่อและบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ฯลฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และรายชื่อและบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ฯลฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มสด.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน วันที่ 2

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ***ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้การปฎิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี***   (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(30)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 10(30)/2561 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี หรือกำลังจะครบ 2 ปี และที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 3 ปี หรือกำลังจะครบ 3 ปี ,การทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ,(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่าย สงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. …. ฯลฯ พร้อมกันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมงาน Suan Dusit Showcase พบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดการสอนแบบ Active Learning การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปะวัฒนธรรม จากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย เมื่อวันที่ […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ. อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินฯและได้เยี่ยมชม Suan  Dusit  Showcase ได้แก่งานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ งานด้านการจัดการสอนแบบ Active Learning และงานด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปะวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มสด. จัดกิจกรรม “ Suan Dusit Showcase ”

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “ Suan  Dusit  Showcase ” นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการสอนแบบ Active Learning  สร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปะวัฒนธรรม จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้กับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปได้รับทราบเชิงประจักษ์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 256124

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 12(18)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 12(18)/2561 โดยมีวาระเรื่องการปรับปรุงบัญชีของ บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เรื่องแผนการซื้อข้าวเปลือก นาปี61 และเรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ครั้งที่ 1/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ทบทวน (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2561 (ภาพข่าว:พศิน) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 3(21)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(21)/2561 โดยมีวาระสืบเนื่อง เรื่องกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา2560 (ร่าง) และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560 ฯลฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (ภาพ/ข่าว พศิน) 

สถาบันขงจื่อ มสด. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนาฏศิลป์จีนชุด “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร” จากฮั่นปั้น โดย Shandong Normal University ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนาฏศิลป์จีนชุด “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร” จากฮั่นปั้น โดย Shandong Normal University ครั้งที่ 2/2561  มีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการลงนามความร่วมมือระหว่าง Shandong Normal University กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตารางผู้รับผิดชอบหลัก กิจกรรมย่อยของการเตรียมการแสดงนาฏศิลป์จีนจากฮั่นปั้น โดย Shandong Normal University (ฉบับปรับปรุง) การจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม  การรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ ฯลฯ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 19 ตุลาคม 2561

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(38)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(38)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26