Month: November 2022

กิจกรรมจิบกาแฟนัดพิเศษ “มองไป 3 ปีข้างหน้ากับอธิการบดี”

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี กิจกรรมจิบกาแฟนัดพิเศษ “มองไป 3 ปีข้างหน้ากับอธิการบดี” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(7)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(7)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้า แผนการปฏิบัติงาน การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานความก้าวหน้า แผนการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Online Learning 11 ห้อง 247 อาคาร 2 ชั้น 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(29)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(29)/2565 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักกิจการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(14)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(14)/2565โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565), (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Annual Report), การสรรหาผู้จัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง หัวอกพ่อบ้านสวนดุสิต

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง หัวอกพ่อบ้านสวนดุสิต และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(34)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (34)/2565  โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ลำพอง 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(34)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (34)/2565  โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ลำพอง 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(18)/2566

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(18)/2566 โดยมีวาระเรื่องปฏิทินดำเนินงานของคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องแผนจัดหารายได้การดำเนินงานด้านงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และการวิเคราะห์ Swot ของหน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

โครงการ Big Cleaning Day กำจัดยุงและแมลง และโครงการอบรม PDPA ให้กับบุคลากรสายบริการ กองอาคารและสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิด โครงการ Big Cleaning Day กำจัดยุงและแมลง และโครงการอบรม PDPA ให้กับบุคลากรสายบริการ กองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโดย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโครงการ นางสาววนิดา คงคาโชติและทีมงานอนามัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดยุงและแมลง ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และ นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ นิติกร กองกฏหมาย เป็นวิทยากรบรรยาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ LAW คนสวนดุสิต (ตอบ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ LAW คนสวนดุสิต (ตอบ) ในการนี้ ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย และนางสาวอทิตยา คงมี นิติกร กองกฎหมาย เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย ณ ห้อง Activity Space 1 อาคาร Student Activity Space ชั้น 2

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26