Month: November 2022

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(34)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (34)/2565  โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ลำพอง 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

โครงการ Big Cleaning Day กำจัดยุงและแมลง และโครงการอบรม PDPA ให้กับบุคลากรสายบริการ กองอาคารและสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิด โครงการ Big Cleaning Day กำจัดยุงและแมลง และโครงการอบรม PDPA ให้กับบุคลากรสายบริการ กองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโดย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโครงการ นางสาววนิดา คงคาโชติและทีมงานอนามัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดยุงและแมลง ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และ นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ นิติกร กองกฏหมาย เป็นวิทยากรบรรยาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของคนสวนดุสิต เรื่องการสนับสนุนการปฎิบัติงานในหน่วยงานอื่นของบุคลากรสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 8/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 8/2565 โดยมีวาระพิจารณา เรื่อง  การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ฯลฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17(47)/2565

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิงพัชรา สินสอยมา ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17(47)/2565 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ….   ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง  L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (L-NET รุ่นที่ 1) จากนั้น รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร L-NET นำเสนอภาพรวมโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (L-NET รุ่นที่ 1) และที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมกับผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร L-NET รุ่นที่ 1  ที่ปรึกษาหลักสูตร ได้แก่  คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (แม่ปุ้ย–เจ้าของเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์) คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ  ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ นวัตกรรมการสื่อสาร และกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดรีมทีม เน็ตเวิร์ค […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(31)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(31)/2565 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี 2565  เรื่อง การรายงานผลระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

คณะทำงานการจัดการความรู้ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้่ ครั้งที่ 5(35)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้่ ครั้งที่ 5(35)/2565 โดยมีวาระเรื่องการสรุปประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องแนวทางและทิศทางการปรับประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(23)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565 

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(23)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565  โดยมีผู้บริหารทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม และมีวาระการประชุม ดังนี้ การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ตามตัวชี้วัดของ THE Impact Rankings 2023 รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ลงสู่การปฏิบัติ  กิจกรรม “การเเข่งขันเทควันโด 2nd SDU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022” รายงานความก้าวหน้า โครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย […]

1 2