Month: October 2020

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง(ร่าง)ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)รายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(3)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(3)/2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบ และรับทราบในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (19)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (19)/2563 โดยมีวาระเรื่องการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เรื่องการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 12/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 12/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 22 ตุลาคม  2563

ประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 10(38)/2563

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 10(38)/2563 โดยมีวาระเสนอพิจารณา  ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลง ประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลง ประเด็นทั้งภายในและภายนอก ของบริษัทฯ ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ Online Microsoft team ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9(13)/2563

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9(13)/2563 โดยมีวาระเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ.2563 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 การขอเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน 3 ราย การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์  3  ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(10)/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(10)/2563 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564, (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ตุลาคม 2563

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2564 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในวาระ ดังนี้ การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนตุลาคม 2563, การกำหนดลักษณะของพนักงานสำนักกิจการพิเศษที่ต้องการจะให้เป็น รวมทั้ง รับทราบแนวทางการจัดทำบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 ตุลาคม 2563)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ กรรมการ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  กรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่ ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน กรรมการ ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล กรรมการ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย กรรมการ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก กรรมการ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวปิยาณี ชดช้อย ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย  ผู้ช่วยเลขานุการ โดยวันที่ 16 ตุลาคม 2563 […]