Month: January 2020

มสด. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 และประเด็นสำคัญที่ควรทราบ การพิจาณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. … ฯลฯ ทั้งนี้ในช่วงเช้าก่อนการประชุม สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดพิธีสักการะหลวงปู่ชัยมงคล ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยสวยดุสิต ต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน Café Library ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาววิมลพรรณ คำประชา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน Café Library ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นต้นแบบวิธีการเรียนรู้ มิติใหม่แห่งสถานที่ การให้บริการทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นประธานกล่าว ต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทีมศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และมีความพร้อมในทุกด้าน อีกทั้ง ยังมี จามจุรีสแควร์ เป็นพื้นฐานมาก่อน หากจะสร้าง Café Library ในศูนย์หนังสือของ มหาวิทยาลัย ก็ไม่ใช่เรื่องยาก นับเป็นที่ดี เพราะจะได้พัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และขอให้ “ สร้างอยู่บนพื้นฐานความเป็นตัวตนที่เรามี และ ร้านคาเฟ่ต้องเล่าเรื่องราวได้ ”

จิบกาแฟ พูด-ฟัง สร้างสรรค์ เพื่อสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ พูด-ฟัง สร้างสรรค์ เพื่อสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนาในครั้งนี้  เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของ มสด. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

การเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 4 ท่าน และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 6 ท่าน  และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 2 ท่าน โดยมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการดังนี้ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ เอี่ยมบัว อาจารย์สาธิต ทิพย์สีแสง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นายครรชิต อนุกูล นายณัฐวุฒิ ตันมณี ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4(4)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4(4)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุระกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)  พ.ศ. 2562  เรื่องความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ  จำนวนบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนมกราคม 2563 สรุปการประชุมจากการเข้าพบอธิการบดี การดำเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ “การปรับคุณภาพสายบริการ”ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(53)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(53)/2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 3(52)/2563 และสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ไตรมาส 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์การการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์การการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เพื่อการดำเนินการด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาตนเอง วันที่ 23-24 มกราคม 2563

กิจกรรม จิบกาแฟ แนะแนวทาง “ทำอย่างไร จึงจะได้เป็น ผู้บริหาร”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ แนะแนวทาง “ทำอย่างไร จึงจะได้เป็น ผู้บริหาร” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไร จึงจะได้เป็น ผู้บริหาร” พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ การเป็นผู้บริหาร ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1(5)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2563 โดยมีวาระเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(6)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(6)/2563 โดยมีวาระเรื่องโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณบดี ฯลฯ ในการนี่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 มกราคม 2563

1 2 3