Month: December 2019

กลุ่มงานยานพาหนะ มสด. ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

หน่วยงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8(28)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8(28)/2562 โดยมีวาระเรื่องการการส่งคืนพื้นที่ และทูลเกล้าถวายอาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารรัตนธัญญาหาร และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก การบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าว การดำเนินงานตามข้อสังเกตุจาการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดทำบัญชีของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 256226

การประชุมหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินลงสู่การปฎิบัติ และการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.  2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(3)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3(3)/2563 โดยมีวาระเรื่อง ผลการพิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการโครงการฯ ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน กำหนดการทำบุญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบาย บุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ /จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบาย บุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำ มหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้ง กระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการเลือกตั้ง การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการนโยบาย บุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุบ พ.ศ. 2562 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้ง กระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการเลือกตั้ง การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำ พ.ศ. 2562  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้ง กระบวนการและวิธีการดำเนินงานในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น […]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 12 (24)/2562

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่  12(24)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 8(21)(122)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(21)(122)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ….  รายงานนความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เพื่อให้ดำรงตำแหน่งครู เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการพิจารณาลงนามความร่วมมือกับสถาบัน The British International School Of Nortern Thailand (BISN) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 3(52)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 3(52)/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 2(51)/2563 งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ธันวาคม 2562

1 2 3