Month: November 2018

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(32)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(32)/2561 โดยมีวาระเรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ SWOTi งาน SUAN DUSIT SHOW CASE รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหนักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 13(19)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 13(19)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามคดีความลูกหนี้ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เรื่องการรายงานดำเนินตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(34)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 14(34)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การรายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ตามประเด็นการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี สัมภาษณ์ข้อมูลการดำเนินงานของอธิการบดี ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 2(23)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(23)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งพนักงานสายปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ฉบับที่ 2 พ.ศ…..  สรุปกิจกรรมเด่นโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเสษ เดือนพฤศจิกายน 2561 ฯลฯ  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่2/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ฯลฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5(12)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5(12)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(31)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(31)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 และเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดำเนินของของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นครนายก หัวหิน ตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องลำพอง2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการเลือกตั้ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4(61)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(61)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 11(15)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 11(15)/2561 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 และผลการดำเนินงานฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 ฯลฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี   

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26