Month: March 2017

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 12(15)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(15)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 13(21)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิ(ธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. …. และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัยกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสภาบันอื่นๆ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต”

สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ คุณมนต์นัทธ์ นาคนิยม หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร บรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และจัดกลุ่มทำปฏิบัติการ (workshop) ระดมสมองเพื่อระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและวิธีการป้องกัน และบรรยายอบรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 32504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 32 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(9)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(9)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูต 5 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ,สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

อธิการบดี มสด.มอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน” ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโครงการ วัตถุประสงค์ และความสำเร็จของโครงการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมชี้แจงข้อตกลงในสัญญา(MOU)การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพตำราฯประจำปีการศึกษา 2560 และ ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ กล่าวถึงความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ของดครงการและคุณภาพของตำราและหนังสือที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายสนับสนุน) “อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงานในสวนดุสิต5.0”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายสนับสนุน) “ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงานในสวนดุสิต5.0 ” พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบนโยบายเรื่อง “ ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่” รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายในหัวข้อ คุณ คือ “คนสำคัญ” ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบนโยบายในเรื่อง “ความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดสุข ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี” ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มอบนโยบายในเรื่อง B.A.S.E. : แค่เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตก็ “อินเตอร์” ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบนโยบายในเรื่อง “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย” ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มอบนโยบายในเรื่อง “Routine […]

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 12(20)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(20)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ตารางเปรียบเทียบการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(7)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(7)/2560 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) นโยบายการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนตำแหน่ง เรื่องสืบเนื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลาโรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 21 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน)

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ฯลฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และเรื่องเสนอเพื่อทราบการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 21 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 2(3)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(3)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มีนาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26