Month: May 2017

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 8(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(5)/2560 โดยมีวาระคำคัญเรื่อง จำนวนบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ พบผู้บริหารโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีครั้งที่ 4/2560

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560 โดย ผศ.ดร.พิทักษ์. จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา การเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนะธรรมจีนและการร่วมกิจกรรมในงานครัวสวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน การดำเนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์และการผลิตวีดิทัศน์ การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ HSK/HSKK ฯลฯ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (หลังเก่า) วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

งานรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14

ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14 จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพี่น้องมุสลิม ทั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงได้รับการตัดเตือนด้านศีลธรรมอันดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามุสลิมแต่ละสถาบันอุดมศึกษาผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯลำปาง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (แห่งใหม่) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 21(29)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(29)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ร่วมประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน” เป็นโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) ภายใต้หลักการสำคัญ คือ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงต้นทุนด้านบริการระบบนิเวศและยินดีจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบการอนุรักษ์แบบต่าง ๆ ณ โรงแรมรายาวดี รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5/2560 โดยมีวาระเรื่อง สำนักกิจการพิเศษทำการตลาดให้บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และผลประกอบการตามนโยบาย, โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี, การกำหนดแนวทางการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, รายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประชุมการรายงานผลของคณะทำงานปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เรื่อง การรายงานผลของคณะทำงานปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เพื่อให้การจัดทำบัญชีของบริษัทฯ สอดคล้องกับระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม) ชั้น 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

การประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามการดำเนินงาน การดำเนินงานเชิงรุก ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26