Month: September 2020

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2563

เพื่อติดตามการทำงานของสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย ฝ่ายจีน  รวมทั้ง สถาบันขงจื่อฯ ถือโอกาสมอบขนมไหว้พระจันทร์ ให้แด่ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานเดิม)

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มอบขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร กรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ พร้อมด้วย ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย Mr. Qiu Zongfeng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และคณะ เข้าพบ รศ.ดรศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อมอบขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562, การขออนุมัติเงินสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(13)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา “ทุนโควิด 19” จำนวน 41 ทุน พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีการประชุมในวาระเรื่องรายงานยอดเงินบริจาคช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เรื่อง(ร่าง)รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน 2563

การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(13)/2563

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(13)/2563 โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การเรียกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อที่ 2 รายชื่อสำรองผู้มีสิทธิ์บรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ การพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2563

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานอำนวยการ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) และโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ในการนี้ ผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กันยายน2563

กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2(18)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2(18)/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินประมาณการคงเหลือของงบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน: เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กันยายน 2563

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟ “รวมพลคน (อยาก) เป็นวิทยากร”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ “รวมพลคน (อยาก) เป็นวิทยากร”  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงเรื่องสิ่งสำคัญในการเป็นวิทยกร ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กันยายน 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 11/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 11/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารบุคคล(ฉบับที่ 4) พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 กันยายน 2563

ประชุมพนักงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 09(37)/2563

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมพนักงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 09(37)/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าศึกษาดูงานบริษัท โรงสีข้าวฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ Online Microsoft team ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

1 2 3