Month: August 2017

สถาบันขงจื่อ จัดงานประชุมสังสรรค์สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานประชุมสังสรรค์สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม ชั้น 4 เวลา 17.00 – 20.00 น. โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ อาทิ รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ และคณะศิษย์เก่าฯ รวมทั้ง คณะโรงเรียนในความร่วมมือ คณะสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี ให้เกียรติร่วมงานและร่วมกิจกรรมการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษา และช่วยเหลือน้ำท่วม 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง โครงสร้างสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนบุคลากรสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายของสวนดุสิตโพล การจัดทำแผนการจัดหารายได้ของสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(16)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(16)/2560 มีวาระสำคัญ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มสด. ครั้งที่ 9(14)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(14)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

มสด.จัดการประชุมรับฟังนโยบายและการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมรับฟังนโยบายและการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 32(40)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 32(40)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง ความคืบหน้าของเครื่องหมายสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. ….   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  23 สิงหาคม 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 1(7)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 1(7)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง โครงการ: การพัฒนาแนวทางการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

กองบริหารงานบุคคล จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายสนับสนุนวิชาการ และบรรยายหัวข้อ “ผูกพันธ์องค์กรยึดมั่นวัฒนธรรมตามแบบฉบับคนสวนดุสิต” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “อยู่สวนดุสิตอย่างมีคุณค่า”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการบริหารงานบุคคล บรรยายหัวข้อ “สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”  นางสาวสุวิมล แมตสองผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล บรรยายหัวข้อ “กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อยชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวเปิดการอบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี  ด้านการประกันคุณภาพ มาบรรยาย หัวข้อ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีครั้งที่ 6/2560

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการโดยมีวารสะคัญเรื่อง การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันขงจื่อฯจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รายงานการดำเนินงานโครงการปรับปรุงเว็ปไซด์ของสถาบันขงจื่นฯและโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ โครงการจัดการเรียนให้แก่ชุมชน ความร่วมมือศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน จังหวัดชุมพร ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26