Month: June 2021

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมผู้บริหารโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เป็นวันที่สาม

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2/2564 โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบปกติ และวิธีออนไลน์ เป็นวันที่สาม โดยเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯในสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Virtual Learning room 01 อาคาร 2 ชั้น 1 และห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย


Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26