Month: July 2022

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2565

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการให้บริการด้วยใจ Service Mind

กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการให้บริการด้วยใจ Service Mind โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ บรรยายหัวข้อ Service Mind and Service Excellence สร้างได้ และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี บรรยายหัวข้อ บริการด้วยใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณ ร่วมลงนาม โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นพยาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แนะนำเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายในหัวข้อ 30 ปี สวนดุสิตโพล และโอกาสนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ […]

สำนักกิจการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(12)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 2(12)/2565 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) การจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ประชุมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน (TCAS66)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน (TCAS66)  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 และ ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  บรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานระดับสถาบันอุดมศึกษา สำหรับระบบการคัดเลือกกลาง บุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS 66) เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมไม้สัก อาคารศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ศูนย์การศึกษาลำปาง จ.ลำปาง โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ เป็นประธานประชุม ร่วมด้วย คณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ได้แก่ รศ.พัชรี สวนแก้ว  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร พร้อมกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทยและคณะกรรมการบรีิหารสถาบันขงจื่อฯ เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ต่อไป โดยวันดังกล่าว ช่วงเช้าก่อนกำหนดการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ได้รับการต้อนรับจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยคณะ พาเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาลำปาง และคณะผู้บริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ลำปาง ด้วย

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(30)/2565

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(30)/2565  โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. การขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีวิชาภาษาอังกฤษ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การขอเสนอรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา และหลักสูตร์ฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ในรูปแบบ Non-degree เข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาสัยสวนดุสิต การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการพิจารณาแต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการ และเรื่องสืบเนื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ online ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระการเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปและรายงานผลการดำเนินงานด้านการตลาด ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกเทป รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26