Month: March 2021

กิจกรรมจิบกาแฟ : อริการบดีตอบคำถาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ : อริการบดีตอบคำถาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาเป็นผู้ตอบคำถามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 30 มีนาคม 2564

จิบกาแฟ : แลขยะ ตอนมองขยะเป็นทองคำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ : แลขยะ ตอนมองขยะเป็นทองคำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารวงษ์พาณิชย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2564

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน “รายวิขาความเป็นสวนดุสิต” ครั้งที่ 2/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน “รายวิขาความเป็นสวนดุสิต” ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระเรื่องการจัดทำแผนการสอน เรื่องชื่ออาจารย์ผู้สอน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(14)/2564

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(14)/2564 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ,การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคุณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ,หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564,การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ,การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ,(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. …. , (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ,(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ,(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การกำหนดสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. …. , (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินการเรื่องสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างอาจารย์อาสาสมัครสอนภาษาจีนชาวไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และการได้รับสวัสดิการประกันสังคม การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับวิชาชีพกับวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เนื่องจากครบวาร ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(21)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(21)/2564 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และแผนการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2564 ของโครงการในกำกับ และสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดในระบบ SDU QA (สิงหาคม 2563 ถึงมกราคม 2564)ปรับแผนการดำเนินงานโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2564 โดยมีวาระเรื่องข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 22 มีนาคม 2564

ประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลาศ (ส่วนปรับปรุงอาคารงานสถาปัตยกรรมและงานระบบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลาศ (ส่วนปรับปรุงอาคารงานสถาปัตยกรรมและงานระบบ)  ณ ห้องประชุมลำพอง 3 (ห้อง 1215) วันที่ 19 มีนาคม 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร (ครั้งที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สัญจร (ครั้งที่ 1) และมอบนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ซึ่งร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน และได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ ชนะค้า หัวหน้าฝ่ายวินัยและคดีความ กองกฏหมาย มาให้ความรู้เรื่องจรรณาบรรณเบื้องต้นของบุคลากร รวมถึงการปฏิบัติตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 17 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระเรื่องกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เรื่องพิจารณารายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 17 มีนาคม 2564

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26