ภาพกิจกรรม

โครงการ Big Cleaning Day กำจัดยุงและแมลง และโครงการอบรม PDPA ให้กับบุคลากรสายบริการ กองอาคารและสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิด…
Read More

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/25…
Read More