Month: June 2017

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5(9)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5(9)/2560 โดยมีวาระ เรื่องการประชุมชี้แจงกฏหมายที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบและจัดทำสัญญาจ้าง ณ ศูนย์การศึกษา เรื่องการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการประเมินผลงานปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ฯลฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 26(34)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 26(34)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานความคืบหน้าการยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 4(5)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(5)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 และ(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดโครงการ “การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดโครงการ “การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แนะนำโครงการและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 8(14)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(14)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ราย ขอยกเลิกการเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ในรูปแบบโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จำนวน 100,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น1 และในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 6/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 6/2560 โดยมีวาระเรื่อง กำหนดการรับเสด็จลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การตรวจเยี่ยมการดำเนินการของบริษัทจากคณะทำงานปรับปรุงระบบบัญชี , มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การปรับรอบบัญชี, สำนักกิจการพิเศษทำการตลาดให้บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และผลประกอบการตามนโยบาย, โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี, รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดสัมมนา หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา หัวข้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรบรรยายดังต่อไปนี้ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หัวข้อ “วิชาการ + กิจกรรมนักศึกษา” รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวข้อ “กิจกรรมสรรค์สร้าง” ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” อาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ศูนย์ฝึกอบรมสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก หัวข้อ “SDU QA กับงานด้านกิจกรรมนักศึกษา” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ […]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดูงานโครงการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดูงานโครงการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณาอาจารย์ เพื่อให้โนบายในการเตรียมพร้อมการตรวจประเมินจาก สกอ. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวาระเรื่องแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26