ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(11)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่องสัมภาษณ์ อธิการบดี เพื่อพิจารณาผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 พฤษภาคม2560 ( ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ปีการศึกษา 2556 – 2559)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ปีการศึกษา 2556 – 2559) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(5)/2560

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(5)/2560 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหาร พนักงานสำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักกิจการพิเศษ อาคาร 10

มสด.จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (SDU QA)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง แสดงความยินดีแด่ นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ในโอกาศเข้ารับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”ประจำปี พ.ศ.2560 , การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย,การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (อาคารเดิม) วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. โดย ผศ.ดร.พิทักษ์. จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(8)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(8)/2560 มีวาระสำคัญดังนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อเปลี่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4/2560 โดยมีวาระเรื่อง การให้การอบรมแก่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่ 1, สำนักกิจการพิเศษทำการตลาดให้บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และผลประกอบการตามนโยบาย, โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี, กำหนดแนวทางการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มสด. ครั้งที่ 7(21)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 7(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 รายงานสถานะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 25 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน มสด.

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน เพื่อมอบนโยบายและหารือแนวทางการจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

1 130 131 132 133 134 140