ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน มสด.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย กองกลาง กอบริหารงานบุคคล กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา กองกิจการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน กองประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองกิจการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน กองประกันคุณภาพการศึกษา โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวสอบภายใน ซึ่งได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการในด้าน “กรจัดงานพิธีการที่ดีและเป็นระบบ” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัรฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก , ลำปาง ปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 (11)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 (11)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(10) /2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 และเรื่องแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานอิสระ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ,นครนายก, หัวหิน, ตรัง ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง เหตุผลและความจำเป็นของการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการโรงสีข้าว จ.ปราจีนบุรี การขอขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 5(13)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2560 รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2560 ของโครงการโรงสีข้าว รายงานผลการนำเงินไปลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุนฯลฯ ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษา โครงการ รมป.

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา รมป.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษา โครงการ รมป. โดยมีวาระสำคัญเรื่องการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ห้องประชุมศาลาชื่น ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2559 รายงานความคืนหน้าของการติดตามการค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษา การรายงานความก้าวหน้าการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ ระดับปฐมวัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. …. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักกิจการพิเศษ พบ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามการดำเนินงาน การดำเนินงานเชิงรุก ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 15(18)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(18)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยจำนวน 2 ฉบับ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญยาตรี ภาคปกติ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

มสด.ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตร์ตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้อง 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 129 130 131 132 133 140

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26