Month: May 2019

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(39)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(39)/2562 โดยมีวาระเรื่อง กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานวิจัย แบบ R2R สำหรับพนักงานงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน Level II” รุ่นที่2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานวิจัย แบบ R2R สำหรับพนักงานงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน Level II” รุ่นที่2 และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคของการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(29)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(29)/2562  โดยมีวาระเรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายที่ประกาศใหม่  สรุปจำนวนบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตและกรีนเทคโนโลยี การจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2562

ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1(13)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1(13)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) และประจำเดือน เมษายน 2562  ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการติดตามการดำเนินคดี เรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ เรื่องรายงานการปฏิบัติงาน ณ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และเรื่องรายงานการจำหน่ายข้าวสาร ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15(72)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(72)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 10(103)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(103)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่ 4/2562

ผศ.สนิท ชุนดี ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการ และกระบวนการทำงานของคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  สรุปผลการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 ตำแหน่ง  ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองบริหารงานบุคคล  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2562

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019) และทรงเปิดนิทรรศการเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26