Month: March 2020

ประชุมเตรียมจัดทำกฎหมายรับรอง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดทำกฎหมายรับรอง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเช่น กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักกิจการพิเศษ หน่วยงานอิสระ กองกฎหมาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายรองรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป ณ ห้องประชุม Café by Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563

พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการเสนอกฎหมายลำดับรองต่อสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. … (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 12 มีนาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ เรื่องพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มีนาคม 2563

“จิบกาแฟ คิด & ทำอย่างไร ? ให้ทันอธิการบดี”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม  “จิบกาแฟ คิด & ทำอย่างไร ? ให้ทันอธิการบดี” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงเรื่องสิ่งสำคัญในการทำงาน การปรับวิธีการทำงาน และวิธีจะทำให้คิดทันอธิการบดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(48)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(48)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2562 (Suan Dusit University’s Good University Report 2019 : GUR) ฯลฯ ทั้งนี้ ก่อนงานประชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ทางหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้นำกิจกรรม “สานปลา สานรัก สานสัมพันธ์ปฐมวัย ครุศาสตร์” ภายใต้โครงการปฐมวัยสืบสานศิปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน มาจัดแสดงเพื่อให้คณะผู้บริหารได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาผ่านการนำเสนองานฝีมือ ผลิตภัณฑ์วัฒนรรมไทย และอาหาร ซึ่งเป็นการบูรณาการในรายวิชาการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม และรายวิชาสุขอนามัยความปลอดภัย และโภชนาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 […]

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง การจ้างลูกจ้างสวนดุสิตโพล แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของลูกจ้างสวนดุสิตโพล แนวทางการดำเนินงานการอนุมัติโครงการบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล และสืบเนื่องการดำเนินงานสวนดุสิตโพลตามนโยบายอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน เรื่องนโยบายการบริหารงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 มีนาคม 2563