ภาพกิจกรรม

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0” ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย และในช่วงบ่าย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์  โรงเรียนการเรือน  เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบนโยบายในเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อให้ “คนสวนดุสิต” อยู่ได้ในสวนดุสิต 5.0 “สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ”   ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายในเรื่อง การบริหารวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทุกระบบ มี Roadmap ชัดเจน “สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ” รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายในเรื่อง กระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน โดยเน้น “คุณภาพบัณฑิต” “การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา”  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบนโยบายในเรื่อง การจัดการคุณภาพของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยเน้น “ความเชื่อมโยง บูรณาการ” […]

1 138 139 140