Month: February 2020

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. …. เรื่องการพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการการถอดบทเรียนระดมสมองและประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี (ท้าทายไทยระยะที่ 2) (ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561) และ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการถอดบทเรียนระดมสมองและประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี (ท้าทายไทยระยะที่ 2) (ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561) และ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(5)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5(5)/2563 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี การติดตาม “กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด” แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องสรุปผลการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 6(27)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 6(27)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงินทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2 (26)/2563

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่  2(26)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1(29)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1(29)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เดือนธันวาคม 2562 และมกราคม 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาพ/ข่าว : พศิน)

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9(87)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9(87)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม ชั้น3 กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

จิบกาแฟ ในหัวข้อ “ ทำอย่างไร? จึงจะได้โอกาส ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ ในหัวข้อ “ ทำอย่างไร? จึงจะได้โอกาส ”โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนาและมอบนโยบายใจความหนึ่งว่า “ โอกาส หมายถึง ช่องทางการพัฒนาตนเอง ถ้าหากเรารู้จักพัฒนาตนเอง และเข้าใจตนเอง จะทำให้ได้มาซึ่งโอกาสนั้น จึงอยากทุกคนให้แสวงหา เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ ”  ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้เติบโตอยู่รอดอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2563

ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบตอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

1 2 3