Month: December 2018

บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 14(20)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 14(20)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินคดี เรื่องติดตามคดีความลูกหนี้ เรื่องความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่และเครื่องจักรของโรงสีข้าว ฯลฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)   

มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 การประกันสุขภาพกรณีบิดา มารดา ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่ 5(23)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(23)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(8)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(8)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2561 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 โดยมีวาระเรื่อง งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในวันขึ้นปีใหม่ 2562” โดยจัดให้ มีพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาศาลหลวงปู่ชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากระจ่างศรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

มสด.จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 7 ท่าน และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 9 ท่าน ผลปรากฎว่า ผศ.มานะ เอี่ยมบัว ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 183 คะแนน จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 687 คะแนน  และ ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 165 คะแนน จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 694 คะแนน  (ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ)   ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

มสด.จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 7 ท่าน  และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 9 ท่าน  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมาย ครั้งที่ 7(93)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(93)2561โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) แผนการปรับปรุงกฏหมายลำดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)   

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(40)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(40)/2562 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานสถานะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

1 2 3