Month: April 2018

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่4(10)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่4(10)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการชี้แจงกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการทำบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่องความคืบหน้า ส่งมอบงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มสด. ครั้งที่ 3(6)/2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(6)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 เมษษยน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4 (24)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4 (24)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการพิจารณาการทักท้วงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ตรวจ 7ประเด็น) ศูนย์ฯนครนายก แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ.2559 – 2564 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 เมษายน 2561

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 9(15)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2561โดยมีวาระเรื่องการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  25 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 7(16)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2561 โดยมีวาระสำคัญ(ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายโบนัส และ Service Charge โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) พ.ศ. …. , (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานกรณีเสียชีวิตของ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) และโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2561 และไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 เมษายน […]

พิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญและรางวัลสนับสนุนพัฒนาทีมกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญและรางวัลสนับสนุนพัฒนาทีมกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมี คุณโรจนา ผลพันธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลำพอง ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4(17)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(17)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยประเภทสายบริการ พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 เมษายน 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 รายงานงบการเงินของสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2560  แนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสวนดุสิตโพลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 4(4)/2561

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่4(4)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการชำระหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานผลการนำเงินไปลงทุน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. …. โครงการสวัสดิการ เพื่อสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26