Month: November 2019

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(46)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน และกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนโรงเรียนการเรือน และกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(16)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(16)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562 )  ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่ม (Group Claim Form) ของพนักงานมหาวิทยาลัย รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจพิเศษ ครั้งที่ 2(2)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจพิเศษ ครั้งที่ 2(2)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ พ.ศ. …. เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนตุลาคม 2562 ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 2(51)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(51)/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(45)/2562

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(45)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลำปาง นครนายก หัวหิน ตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 ฯลฯ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตสานปลาตะเพียน โดยนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับชม และในโอกาสเดียวกัน วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย์และนักศึกษา ได้ให้บริการจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งแสดงดนตรีไทย ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  22 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(45)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(45)/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาข้อมูลประกอบการเสนอความเห็นต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ในการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของอธิการบดี ณ ห้องประชุม Café byHome มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(35)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(35)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดนโยบายการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 2(34)/2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(34)/2562 โดยมีวาระเรื่องการเตรียมการจัดทำกฎหมายรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เรื่องแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / วิทยาเขตสุพรรณบุรี / ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สิ่งแวดล้อม มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ” ภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ” ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมเชิญ นายอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการขอรับใบประกาศเกียรติคุณ การจัดทำเอกสารประกอบโครงการ และวิธีการคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26