Month: November 2017

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 9(54)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(54)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ….  ข้อมูลเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงินการเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. …. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ….      ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  30 พฤศจิกายน 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาการเทศนา 14 กัณฑ์ ดังนี้  กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร  กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ทานกัณฑ์  กัณฑ์ที่ 4  กัณฑ์วนประเวสน์ กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก  กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพน กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช  กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ 13 กัณฑ์นครกัณฑ์ และกัณฑ์ที่  14 กัณฑ์คาถาพัน โดยในช่วงเช้าวันแรกมี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร พร้อมถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรม สำหรับพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช […]

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 6/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนตุลาคม 2560  การต่อสัญญาประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ กองทุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่  29 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด.ครั้งที่ 2(11)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง) วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปีของ โครงการอาหารกลางวัน1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฎิบัติการวิชาชีพธุรกิจ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ เรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน โครงการอาหารกลางวัน1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฎิบัติการวิชาชีพธุรกิจ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)  

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มสด. ครั้งที่ 15(20)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 15(20)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  28 พฤศจิกายน 2560  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เลขประจำและอักษรย่อของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เลขประจำและอักษรย่อของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(19)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(19)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  ร่าง พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. …. สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 5/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 5/2560 มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) รายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเป็นเจ้าภาพพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์เฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4(13)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญ การยกเลิกการรับรองคุณภาพข้าวอินทรีย์ ของ IMO การส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ การรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร จังหวัดลพบุรี ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26