Month: March 2019

จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนสายสนับสนุน

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนสายสนับสนุน มีวาระสำคัญเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้าม และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง    (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการการเลือกตั้ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง   (ร่าง) ปฏิทินกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มีนาคม  2562

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วันที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วันที่ 2) ซึ่งในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศบรรยาย เรื่อง “การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของหลักสูตร” และ ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย) บรรยาย เรื่อง “สื่อและเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร” สำหรับภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนานักศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ” และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรและสรุปการประชุม” พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ โดยมี ผู้บริหารและคณาจาย์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา มุ่งเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเป็น English Program หรือ Mini English Program เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ทางภาษามากขึ้น และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย และ ศษ.บ. การประถมศึกษา รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผศ.ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง แนวคิดการพัฒนาและการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ศษ.บ. การประถมศึกษา […]

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณากรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย การพิจารณากรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฯลฯ ทั้งนี้ในการประชุมมีพิธีการมอบเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการพิจารณารางวัลโดย มูลนิธิ 60 ปี การเรือน–สวนดุสิตและสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ การศึกษาวิจัยค้นคว้า และเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2/2562 โดยมีวาระเรื่องสรุปข้อมูลการให้เช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เรื่องการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่ อาทิ ความก้าวหน้า Food Street การขอเช่าพื้นที่ Café Amazon ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เรื่องการติดตามความคืบหน้าการเข้าสำรวจและออกแบบติดตั้งโครงข่าย True WIFI ฯลฯ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 28

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 6(27)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2562 โดยมีวาระเรื่องคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษเยี่ยมชมศูนย์อาหาร โฮมเบเกอรี่ และหอพักนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เรื่องคู่มือการประกันคุณภาพศึกษาภายใน สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2561 ฯลฯ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

จัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน–สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน–สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2562  มีวาระสำคัญดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานมูลนิธิ 60 ปี การเรือน-สวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2561   มอบทุนการศึกษา และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งบแสดงฐานะทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย มูลินิธิ ประจำปี 2561 ฯลฯ ณ  ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มีนาคม 2562 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1(27) / 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1(27) / 2562 โดยมีวาระเรื่องการรับรองการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่องการสิ้นสุดโครงการความร่วมมือฯ รมป.2 เรื่องสรุปจำนวนนักศึกษา/จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพ/จำนวนนักศึกษาตกค้างเรียนยังไม่ครบโครงการสร้างตามหลักสูตรฯ วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 11(678)/2562

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(678)/2562 โดยมีวาระเรื่อง   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2562 

1 2 3