Month: July 2019

ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Create Your Future กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับมูลนิธิ Create Your Future โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อติดตามความคืบหน้าเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อติดตามความคืบหน้าเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (MOU) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนาม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน พร้อมสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้ก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ร่วมงานโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกล่าวเปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559-2562 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

มสด. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ให้เกียรติเป็นประธาน และเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ร่วมกับ นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล โดยมี นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป นำคณะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ” ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด “การวิพากษ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด “การวิพากษ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

มสด. จัดประชุมร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26