Month: January 2021

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1(2)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1(2)/2564 โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับนางสาวมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ (331) อาคาร 3 ชั้น 3 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วย กรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ  ร่วมกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ไปยังวิทยาเขตสุพรรณบุรี กับ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีนและคณะ เพื่อพิจารณารายละเอียดเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ (ไทย-จีน) ประจำปี 2564

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(19)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(19)/2564 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบการดำเนินงานของสำนักงานอำนวยการ โครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ (ด้านงาน ด้านเงิน ด้านบุคคล) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เดือนมกราคม 2564 รวมทั้งรับทราบผลการตรวจรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มกราคม 2564

ประชุมคณะกรรมการการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(18)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(18)/2564 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย เรื่องพิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มกราคม 2564

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(21)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(21)/2564 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่องการรายงานผลการสุ่มตรวจหน่วยงานเพื่อประเมินความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 13 มกราคม 2564

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(25)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(25)/2564 โดยมีวาระเรื่องสรุป Infographic แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Km SDU Sharing) ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 เรื่อง Show&Share นำเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 13 มกราคม 2564

ประชุมออนไลน์ ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 01(41)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัดเป็นประธานการประชุมออนไลน์ (Microsoft team) ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 01(41)/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานวันที่ 1 – 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม1119 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(12)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1(12)/2563 โดยมีวาระเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือร้านเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเสา – อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS จำกัด ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสืบเนื่องการติดตามการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มกราคม 2564


Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26