Month: October 2019

มสด. เปิดแนวคิด “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21 ” จัดสัมมนางาน Online Information & Education Conference 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัทในเครือ IGroup Asia Pacific, Book Promotion and Service and Booknet Company  จัดโครงการสัมมนาวิชาการ Online Information & Education Conference 2019 ภายใต้แนวคิด  The Changing Environment and Libraries role  “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21 ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน  เพื่อสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ พัฒนาห้องสมุด  นำเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของนานาประเทศ พัฒนางานห้องสมุดของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการวางแผนการบริหารงานห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม […]

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(1)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(1)/2563 โดยมีวาระเรื่องแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. … เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนกันยายน 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. 2562  กรอบระยะเวลา และสรุปรายละเอียดขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สถาบันขงจื่อ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการเสนออนุมัติโครงการและงบประมาณประจำปี 2562 ที่ได้รับการอนุมัติจาก HANBAN พร้อมข้อเสนอแนะเรื่องสรุปผลการประชุมร่วมเรื่องความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยลัยสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยกวางสี ฯลฯ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2562

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(15)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(15)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2562) ] รายงานผลการโอนเงินคงเหลืองบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุน: เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563  ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 3(16)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 3(16)/2562 โดยมีวาระ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพ ตำรา และหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรมแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(44)/2562

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(44)/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารบุคคล เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะวิทยาการจัดการ เรื่องรายงานผลการประเมิตนเอง สภามหาวิทยลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7(27)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7(27)/2562 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินคดี เรื่องการปรับปรุงฉางเพื่อจัดทำเป็นที่เก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องคดีความ บ. ธัญญไรซ์ ประเทศไทยจำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 1(50)/2563

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 1(50) / 2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 12(49)/2562 เรื่องสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  22 ตุลาคม 2562

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26