Month: February 2023

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มสด. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง โหงวเฮ้ง ถอดรหัสลับบนใบหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง โหงวเฮ้ง ถอดรหัสลับบนใบหน้า ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี อาจารย์ รุ่งนภา อังคะศิริกุล บรรยายพิเศษเรื่อง โหงวเฮ้ง ถอดรหัสลับบนใบหน้า จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2566 และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้นำการทำพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระเรื่องกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2566 โดยมีวาระ เรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่1(7)/2566 เรื่องสรุปผลกิจกรรม HEALTH CHECK UP แปลผลตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  ที่ปรึกษาอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การจัดการความปลอดภัยอาหารในมิติ BCG การจัดทำสูตรอาหารเพื่อลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตและบริการ และ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม บรรยายในห้วข้อ ความรับผิดชอบของธุรกิจอาหารในมิติสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและบริการธุรกิจอาหาร การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านอาหารและการบริการของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม อาทิ ครัวสวนดุสิต โรมแรมสวนดุสิต เพลส สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โพลคาเฟ่ จัดขึ้น ณ ห้อง […]

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(21)/2566

นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(21)/2566 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรอจสอบกับอธิการบดีและผู้สอบบัญชี ณ นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(21)/2566 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรอจสอบกับอธิการบดีและผู้สอบบัญชี ณ ห้องประชุมลำพอง 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566ห้องประชุมลำพอง 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้มอบนโยบายในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโครงการในกำกับ และสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ การพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256624

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พูดให้ดี เขียนให้ได้ ใช้ให้เป็น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พูดให้ดี เขียนให้ได้ ใช้ให้เป็น” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร บรรยายเรื่อง เทคนิคการสื่อสารให้ตรงใจผู้สื่อสารและผู้รับสาร นางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง การใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มสด. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต” ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดย ดร.ณฐวรรธน์ ร่มเย็น ซินแสฮวงจุ้ย ร่วมเป็นวิทยากร จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ zoom

1 2