COVID-19

สรุปประกาศ / แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

No. วันที่ หน่วยงาน เรื่อง
1 วันที่ 25 มกราคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศกระทรวง (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 1 ประกาศกระทรวง (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 1 (ฉบับภาษาอังกฤษ) ประกาศกระทรวง (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 1 (ฉบับภาษาจีน)
2 วันที่ 27 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 1
3 วันที่ 28 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
4 วันที่ 29 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
5 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศกระทรวง (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2 ประกาศกระทรวง (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น
7 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2
8 วันที่ 2 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลัง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
9 วันที่ 3 มีนาคม 2563 กรมบัญชีกลาง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณี ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
10 วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
11 วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แนวปฏิบัติการให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
12 วันที่ 6 มีนาคม 2563 สมาคมที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
13 วันที่ 11 มีนาคม 2563 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญา กรณี ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
14 วันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ และการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19
15 วันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศกระทรวง (อว.) เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
16 วันที่ 13 มีนาคม 2563 สมาคมที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) การปรับระบบการทำงานของ TCAS63 เพื่อรองับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 2 (แก้ไข)
17 วันที่ 16 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน การสอน และการสอบ ในสถานการณ์ไม่ปกติ
18 วันที่ 17 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานคร ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
19 วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศกระทรวง (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 3 – ฉบับที่ 4 – ฉบับที่ 5
20 วันที่ 22 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปิดมหาสิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
21 วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 2-2563
22 วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบออนไลน์
23 วันที่ 27 มีนาคม 2563 กรมบัญชีกลาง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
24 วันที่ 31 มีนาคม 2563 กรมบัญชีกลาง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
25 วันที่ 1 เมษายน 2563 สำนักนายกรัฐมนตรี การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ
26 วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
27 วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดูรายละเอียดสำเนาหนังสือของ JICA และ KOICA
28 วันที่ 3 เมษายน 2563 ธนาคารออมสิน มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารออมสิน
29 วันที่ 3 เมษายน 2563 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณี ผู้มีสิทธิ์ หรือบุคคลในครอบครัวเสียงหรือติดเชื้อไวรัส 2019 (ฉบับที่ 2)
30 วันที่ 6 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
31 วันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักอนามัย งดการจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา
32 วันที่ 15 เมษายน 2563 สมาคมที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเยียยาสังคมและสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย

 


Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26