Month: April 2019

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 3/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายื่อผู้มิสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  การประชาสัมพันธ์ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รายงานความก้าวหน้า ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 เมษายน 2562

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(28)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(28)/2562 โดยมีวาระเรื่อง แผนอัตรากำลังสายสอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565) เรื่องสืบเนื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย และคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส (ภาพ/ข่าว:พศิน)

การประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ในการประชุม ครั้งที่ 9(27)/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 เมษายน 2562 

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

ว่าที่ ร.ต. ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง มีวาระสำคัญดังนี้  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนุบสนุน สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2562  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แบบรายงานผลการออกเสียงเลือกตั้ง ประกาศหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์ฯ ลำปาง หัวหิน นครนายก และตรัง  วันที่ 25 เมษายน 2562

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 8(101)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(101)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. …. เรื่องหลักการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการกีฬาของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 เมษายน 2562 

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(28)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(28)/2562 โดยมีวาระเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4(25)/2562 “กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด”,  (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงานงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการในกำกับ พ.ศ. …, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ เดือนมีนาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ฯลฯ วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 9(27)/2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(27)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องมาตราการควบคุมความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 เมษายน 2562 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปงบประมาณโครงการต่างๆ ของสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน การประชุมผู้บริหารโรงเรียนความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนในความร่วมมือ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 เมษายน 2562 

ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(38)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 3(38)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเข้าให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในส่วนของสำนักงานมหาวิทยาลัย การเข้าให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในส่วนของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม)  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26