Month: November 2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 2(4)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 2(4)/2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ เดือนตุลาคม 2563 รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ เรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 2 ปี ครบ 3 ปี และครบ 4 ปี เรื่อง(ร่าง)สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ประชุมเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม SDU Guiding Values : Remarkable Personality

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม SDU Guiding Values : Remarkable Personality โดยมีวาระเรื่องเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม SDU Guiding Values : Remarkable Personality ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(20)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(20)/2563 โดยมีวาระเรื่องตารางเปรียบเทียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สามารถใช้สิทธิและสวัสดิการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิการยน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(11)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 6(11)/2563 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน พื้นที่ในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4(15)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4(15)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4(15)/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4(15)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ครั้งที่ 2/2564

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้ อำนวยการศูนย์ฯ คุณรวีวรรณ อภิรัตน์  คุณธนภูมิ มาประเสริฐ  นางสาวจิตรลดา ผลนิล และ นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์  โดยมีวาระการประชุมสำคัญเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ   รายงานประจำปี 2563 พิจารณา(ร่าง)ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการปรับปรุง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. […]

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(14)/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(14)/2563 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เรื่องแผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4(32)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4(32)/2563 โดยกรรมการบริษัท โรงสีข้าวฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เดือนมิถุนายน – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

1 2 3