Month: July 2018

มสด.จัดการประชุมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เพื่อรับฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่เน้นความร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่เน้นความร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาคมสวนดุสิตในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม และมีความพร้อมรองรับการจัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

สำนักกิจการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่7 (13)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่7 (13)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้า การส่งมอบงานและคดีความของบริษัท เกรซไบโอ จำกัด เรื่องการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต เรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฎิบัติ ฯลฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีตักบาตรและบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูปและบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7(27)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561 มีวาระสำคัญเรื่องโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ เรื่องสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนข้อมูลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฯลฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)   

ประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7(11)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7(11)/2561 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2561, ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

พิธีทำบุญครบรอบ 84 ปีและ ครบรอบ 3 ปีการออกนอกระบบสวนดุสิต

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลากระจ่างศรีและสักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปีสวนดุสิตและครบรอบการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3 ปี (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” (วันแรก)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน  เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ และเป็นการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี และประเทศไทย รวมถึงเป็นการแสดงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และผลงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตลอดจนเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสมารถ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และสามารถต่อยอด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางการท่องเที่ยวและการบริการ และวัฒนธรรมของประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ถือเป็นการยกระดับความสามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 /ครัวของแผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว/การแข่งขัน Suphan Buri Grand Hackathon: Tourism Tech Startup/กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง ได้แก่ “เส้นทางย้อนรอยตามเสด็จฯ ประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง ลุ่มน้ำท่าจีนเมืองสุพรรณบุรี” รวมถึงการเสวนาวิชาการ “ธ เสด็จประพาสต้น” […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(26)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(26)/2561 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 และสืบเนื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5(25)/2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561 โดยมีวาระพิจารณา เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2559 และการขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) จำนวน 9 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 23(53)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 23(53)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. (ข้อ52- ข้อ93) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12  กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

1 2