Month: June 2018

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(26)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(26)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน การรับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2560 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 12(18)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(18)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ความก้าวหน้าการเผยแพร่แผ่นภาพ Infographic ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แผนการดำเนินการโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มิถุนายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2561 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและหารือการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมแปดริ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่1/2561

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ชาวต่างประเทศ เรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฯลฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

โครงการสวนดุสิตสีขาว (Drugs Free Workplace)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสวนดุสิตสีขาว (Drugs Free Workplace) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย บรรยายเรื่องการดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย และเรื่องการสร้างสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุข แบบยั่งยืน นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย  ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ บรรยายเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในยามวิกาล และเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการพักอาศัยภายในหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ร.ต.อ.จำเนียร พื้นดอนเค็ง ด.ต.พิชิต สารครินทร์ ฝ่ายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจนครบาลสามเสน บรรยายเรื่องภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(5)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3(5)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน-เดือนพฤษภาคม 2561 (ร่าง) คู่มือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2561

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ชี้แจงแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าชี้แจงแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมหมายเลข 3401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 

คณะผู้บริหาร มสด.เข้าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ คำยังผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าชี้แจงงบประมาณประจำปี 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 3601 อาคารรัฐสภา 3 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 23(80)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 23(80)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เงินช่วยเหลือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 มิถุนายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รมป.2) จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รมป.2) ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ รายละเอียดอาจารย์นิเทศก์ของการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ , ร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “คุณภาพของการนิเทศออนไลน์” อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการนิเทศออนไลน์” ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ บรรยายในหัวข้อ “แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ WBSC Portfolio สำหรับการนิเทศออนไลน์”  รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 และ 2” และ ดร.สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) บรรยายในหัวข้อ “Time line กระบวนการนิเทศออนไลน์” […]

1 2 3