Month: January 2023

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1(14)/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1(14)/2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบตอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตำแหน่งบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกองบริหารงานบุคคล โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการประเมินค่างาน และกำหนดการจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2569 เรื่องการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมมการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกองนโยบายและแผน โดยมีวาระเรื่องขั้นตอนการประเมินค่างาน และกำหนดการจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2569 เรื่องการประเมินค่างาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 31 มกราคม 2566    

สำนักกิจการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(15)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 2(15)/2565 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ไตรมาส 1, (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสำนักงานอำนวยการ และโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มสด. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต”

ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต” ให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี คุณอัมพวัลณ์ อยู่จ้ย ผู้จัดการโรงแรมสวนดุสิตเพลส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและการเข้าสังคมชั้นสูง” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(36)/2566

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(36)/2566 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report GUR) ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 27 มกราคม 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “DATA 2PLAY”

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ “DATA 2PLAY”  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้  และนายสนธยา แย้มเดช  หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง และทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566  ณ ห้อง Activity Space ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม One World Library to University

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสืต จัดกิจกรรม One World Library to University โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษ เรื่อง One World Library ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายเรื่อง One World Library -Widening and Deepening- และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายสรุปเรื่องการเชื่อมโยงพื้นที่การเรียนรู้สู่ The University โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปึหลวงในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565 และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน วันที่ 20 มกราคม 2566 มีการแสดงพระธรรมเทศนา 7 กัณฑ์ ดังนี้ กัณฑ์ที่  8  กัณฑ์กุมาร  101 พระคาถา โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง เป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ที่  9  กัณฑ์มัทรี  90 พระคาถา โดยมี  1 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 2 รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร 3 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ 4 […]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1(11)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1(11)/2566 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกำหนดสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่องพิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 19 มกราคม 2566

1 2