Month: February 2017

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาการกำหนดให้เบิกเบี้ยประชุม ของอนุกรรมการและกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)  

ประชุมคณะต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่ 1 (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ 

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560  มีวาระสำคัญดังนี้  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรอบการทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559  ฟอร์ม/คำอธิบาย การจัดทำคู่มือสำหรับสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

ประชุม เรื่อง การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โครงการนำร่องภายในศูนย์วิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 1/2560 พร้อมมอบนโยบายในการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Green & Clean University) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีเรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา กิจกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) โดย นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) (ภาพ/ข่าว : พศิน)  

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 2(10)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(10)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  ประมาณการกระแสเงินสดและการลงทุน โครงการโรงสีข้าวขอกู้เงิน รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 ของโครงการโรงสีข้าว และรายงานผลการนำเงินไปลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุม1208/1  อาคาร 1 ชั้น 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 8(16)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(16)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพิจารณากำหนดวิทยฐานะของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้หัวกระดาษหนังสือของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) (ศูนย์มหาสารคาม , ศูนย์กำแพงเพชร , ศูนย์นครราชสีมา , ศูนย์นครศรีธรรมราช , ศูนย์สงขลา , ศูนย์ยะลา)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา รมป.2) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.2) ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) โดยมี   โดยมีวาระการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป.2 , ปฐมวัยในสายตาผู้บริหารระดับชาติ , การเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผล , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดจากการทำงานเป็นฐาน , รูปแบบของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ , มาตรฐานบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และการรวบรวมข้อมูลในการประสานการจัดการต่างๆ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ รมป. สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายศูนย์มหาสารคาม , ศูนย์กำแพงเพชร , ศูนย์นครราชสีมา , ศูนย์นครศรีธรรมราช , ศูนย์สงขลา , ศูนย์ยะลา  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) (ศูนย์เชียงราย , ศูนย์ลำปาง , ศูนย์อุตรดิตถ์ , ศูนย์ศรีสะเกษ , ศูนย์อุบลราชธานี)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา รมป.2) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.2) ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) โดยมี   โดยมีวาระการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป.2 , ปฐมวัยในสายตาผู้บริหารระดับชาติ , การเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผล , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดจากการทำงานเป็นฐาน , รูปแบบของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ , มาตรฐานบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และการรวบรวมข้อมูลในการประสานการจัดการต่างๆ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ รมป. สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายศูนย์เชียงราย , ศูนย์ลำปาง , ศูนย์อุตรดิตถ์ , ศูนย์ศรีสะเกษ , ศูนย์อุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันเสาร์ที่ 18 […]

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการ รมป.2 (ศูนย์กรุงเทพฯ , นครนายก , สุพรรณบุรี , ตรัง)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่พิเศษ 1/2560 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป.2 , ปฐมวัยในสายตาผู้บริหารระดับชาติ , การเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผล , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดจากการทำงานเป็นฐาน , รูปแบบของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ , มาตรฐานบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และการรวบรวมข้อมูลในการประสานการจัดการต่างๆ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ รมป. ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

มสด.จัดพิธีบวงสรวงสังเวยบูชา ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาประจำปี 2560 โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการในพิธี  ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26