Month: July 2017

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560 เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 10(7)/2560

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(7)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ร่าง) แผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลจากการพิจารณา คัดเลือก ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อ มสด.วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งมีการแนะนำการใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. ขอปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ในรูปแบบโครงการเปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปีการศึกษา 2556 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)  

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่5(6)/2560

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่5(6)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ  วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

คณะผู้บริหาร มสด. เข้าชี้แจงงบประมาณ ต่ออนุกรรมาธิการคุรุภัณฑ์ที่ ดิน กระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่ออนุกรรมการธิการคุรุภัณฑ์ ที่ดิน กระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วม วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่5(6)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่5(6)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 30(38)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 30(38)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พ.ศ. ….  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  26 กรกฎาคม 2560  (ภาพ/ข่าว: พศิน) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศิลปะประดิษฐ์, กิจกรรมครบเครื่องเรื่องการเรือน สาธิตการประกอบอาหาร และนิทรรศการแสดงผลงานด้านอาหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ และการสัมมนาวิชาการมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่การค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ร่วมเป็นเกียรติในงานและเยี่ยมชมงาน เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26