Month: June 2020

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานแทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 6/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 6/2563 และมีพิธีรับมอบหน้ากากอนามัp จำนวน 20,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยกวางสี ที่มอบให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(7)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7(7)/2563 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เรื่องตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังของโครงการอาหารกลางวัน 1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(11)/2563

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (11)/2563 โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. …. และ (ร่าง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ครั้งที่ 3(14)/256

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ครั้งที่ 3(14)/2563 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย เรื่องพิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงานพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 มิถุนายน 2563

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน จัดอบรม หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวรายงานการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยาย หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลักธรรมภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มิถุนายน 2563  

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(31)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(31)/2563 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามมติ  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563, รายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้นสู่ การปฏิบัติ, การจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 23 มิถุนายน 2563

การประชุมการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยที่ตอบโจทย์ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมอบนโยบายการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวถึงการระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ ด้านการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Dusit Bistro co-working space อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทีมสำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเกษตรของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จ.ปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมการดำเนินงานภายในพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรือนเมล่อนของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด โดยมีพนักงานบริษัท โรงสีข้าวฯ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานต่าง ๆ ณ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16มิถุนายน 2563  


Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26