Month: June 2019

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(40)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(40)/2562 โดยมีวาระเรื่องการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี เรื่องการส่งรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี และปฏิบัติหน้าที่ครบ 3 ปี นับแต่ได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ม.สวนดุสิต ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต”

นที่ 26 มิถุนายน  2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์  ผู้อำนวยการ  บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกระดับ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ธรรมาภิบาล: การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการต่อต้านการทุจริต   ต่อด้วยกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต โดย คณะวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และ กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ณ […]

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. ตรวจประเมินคุณภาพในประจำปีการศึกษา 2561

ดร.ประศาสน์ นิยม ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพในประจำปีการศึกษา 2561 รอบ9 เดือน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มสด. (SDU QA) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มิถุนายน 2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ว่า มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายการบริหารงานชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด ดังนั้น “ควรลงมือทำก่อนแล้วค่อยคิด” เพราะบางครั้ง เราได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทำ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส่งผลให้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และพรบ.ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป บุคลากรทุกคนต้องศึกษา และทำความเข้าใจ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง และพัฒนาจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯมีความเข้มแข็งให้ดียิ่งขึ้น  เพราะอดีตไม่สามารถนำมาใช้ในอนาคตได้  ต้องบูรณาการให้สอดคล้อง ระหว่างหลักสูตรกับหลักสูตร, หลักสูตรกับหน่วยงานปฏิบัติ จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการสื่อสาร กันมากขึ้น อยากให้ทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ พร้อมเน้นย้ำในเรื่องการพัฒนา Work – Life Skills คือ การได้ใช้ ทักษะที่มี ลงปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน หากทำได้จะกลายเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้นักศึกษา  และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อยู่รอดในอนาคตได้ ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มสด.

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 และ Workshop การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9(30)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9(30)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการในกำกับ พ.ศ. …. เรื่องความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2562 โดยมีเรื่องเสนอพิจารณา ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการพิจารณาเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯลฯ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560  ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,945 คน ปริญญาโท 9 คน และปริญญาเอก 8 คน  รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,866 คน ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 9(46)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่ 9(46)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ จากการประชุมครั้งที่ 8(45)/2562 เรื่องรายงานสถานะ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มิถุนายน 2562 

มสด. ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562  ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับอนุบาล (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) ซึ่งนำโดย คุณสุนีย์ ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

1 2 3 4